Amikor Isten kérdez

Dátum: 
2012. november 4. 09:00

Miért fontos? Mert rávilágít arra, hogy Ő kicsoda és rávilágít arra, hogy én ki vagyok.

A debreceni Golgota Keresztény Gyülekezet vendégszolgálata, dicsőítésben és igehirdetésben. Úrvacsora.

Isten kérdése Illéshez ... 1Kir 19,9-10 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.

Védekezés a gonosszal szemben, ismerni kell az ÚR nevét ... Krisztus a mi védelmi zónánk ... 5Móz 11,16-17 Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az ÚR haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az ÚR ad nektek.

(Isten több, mint 70 kérdést tesz fel Jóbnak) Jób 38 és Jób 39

Az ÚR kérdése Jóbhoz...

Jób 40,8 Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz?

Jób 42,5 Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.

Jézus kérdése Péterhez: Miért kételkedtél?

Mt 14,22-32 Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.

Úrvacsorai igék - a bűnbak

3Móz 16,20-22 Ha elvégezte az engesztelést a szentélyért, a kijelentés sátráért és az oltárért, vezesse oda az élő bakot. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izráel fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába, hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső földre. Így küldje el a bakot a pusztába.

Zsid 13,12-15 Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.

 

Igék: 1Kir 19,9-10; 5Móz 11,16-17; Jób 40,8; Jób 42,5; Mt 14,22-32. Az úrvacsora igéi 3Móz 16,20-22; Zsid 13,12-15.

Igehely: 

1Kir 19,9-10; 5Móz 11,16-17; Jób 40,8; Jób 42,5; Mt 14,22-32; 3Móz 16,20-22; Zsid 13,12-15