Krisztus egyháza

Dátum: 
2017. január 15. 09:00

Milyennek szeretné látni Krisztus az Ő Egyházát?

A Kecskeméti Baptista Gyülekezet Istentől meghatározott célja

Miért fontos ez a kérdés?

 • Mivel az Istentől meghatározott cél nélkül a gyülekezet csak lebeg a vízen, hánykolódik az emberiség tengerén
 • Az első keresztyén gyülekezet elindult valahonnan és tartott valahova

Valahonnan valahova

 • 10 napos intenzív imaközösség
 • A Szentlélek kitöltetése és 3000 ember megtérése - mennyiségi növekedés
 • „Ezek pedig kitartóan vettek rész” Apcsel 2,42 – minőségi növekedés
 • „a hívő férfiak száma ötezerre emelkedett” Apcsel 4,4 – mennyiségi növekedés
 • Növekedés az áldozatkészségben (Barnabás)
 • Növekedés a tisztaságban és szentségben (Anániás és Safira) – minőségi növekedés
 • Következmény mennyiségi növekedés „az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével” Apcsel 4,14
 • A 7 diakónus kirendelése Apcsel 6,1-6 – növekedés a szolgálatban, a felelőségek megosztásában érett keresztyén vezetők szolgálatba állításában – minőségi növekedés
 • Következmény „Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek” Apcsel 6,7 – mennyiségi növekedés

Hogy történhetett meg​ mindez?

 • Jézus Krisztus határozta meg a célt és küldetést
 • Ő volt az Egyház Alapja, Feje, és Építője „az Úr pedig napról napra…”
 • Bármilyen probléma adódott imádban a Fejhez fordultak
 • Nem vitatkoztak Jézussal, hanem engedelmesen követték és haladtak vele…
 • A Szentlélek újból és újból betöltötte őket

Gyülekezetünk célját egyedül Jézus Krisztus határozhatja meg

 • Mert Ő az Alapja, Feje és Építője Egyházának
 • Mert Ő a Kizárólagos Tulajdonosa Egyházának
 • „Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek…” Jel 5,9
 • „…hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” Apcsel 20,28
 • „Vagy nem tudjátok, hogy testetek amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” 1.Kor 6,19-20

Két igeszakasz a cél megértéséhez

 • „…és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.” Máté 16,18
 • „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt amit parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28,18-20

Mit jelent ez?

 • Jézus Krisztus építi fel az Ő egyházát tanítványokból!
 • Ezért a tanítványi identitás fontosabb, a felekezeti, egyházi és gyülekezeti identitásnál
 • Tanítványi identitás nélkül csak a mi egyházunk, gyülekezetünk, felekezetünk „épül” de az nem az Ő egyháza lesz

Fatális szereptéve​sztés

 • „Jézus menj és tedd tanítvánnyá az embereket(egyébként az első tizenkettővel már megtette), mi pedig felépítjük belőlük a mi egyházunkat.”
 • Ez blaszfémia mert helyet és szerepet akarunk cserélni vele
 • Vissza kell térnünk a feladatunkhoz
 • Miért olyan nehéz? Mert ennek nagyon magas ára van (erről jövő vasárnap lesz szó)

Gyülekezetünk célja

A Kecskmeéti Baptista Gyülekezet célja Istent (meg)dicsőíteni Jézus Krisztus „Végrendeletének” betöltésével, melynek légyege, hogy tanítvánnyá leszünk és tanítvánnyá teszünk

Istent (meg)dicsőíteni

 • „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5,15
 • „…előre elhatározta, hogy fiaivá foga minket Jézus Krisztus által… kegyelme dicsőségének magasztalására… hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban… eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” Efézus 1,5-14

Előbb tanítvánnyá lenni, majd tanítvánnyá tenni

 • Személyes bizonyságtétel
 • Tanítvánnyá lenni csak tanítványi közösségben lehet „Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” Péld 27,17
 • Vannak dolgok amik csak tanítványi közösségben valósulhatnak meg:
  • növekvő progresszív megszentelődés
  • egymásra való kölcsönös vigyázás
  • közösség
  • a Szentlélek munkája

A „keresztyének” szó Antiókhiában   minőségi jelző

 • „A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek:
  •   - Olyanok vagytok, mint akit követtek
  •   - Olyanok vagytok, mint akiről beszéltek
 • Két veszélyes párna amely bealtat:
  • Állami pénzek – általában altatja be az egyházakat
  • Baptista Szeretetszolgálat – túl mediatizáltságával bealtatta a baptista gyülekezeteket
 • A gyülekezet egyetlen „reklámarca” Jézus Krisztus lehet
Letöltés:Audio icon 20170115_de.mp3

Videó letölthető: Letöltés